Takwang

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลท่ากว้าง

1 ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลท่ากว้างตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอสารภีและห่างจากที่ว่าการอำเภอสารภี ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร

2 อาณาเขต
* ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี
* ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสันทราย อำเภอสารภี
* ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
* ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลขัวมุง อำเภอสารภี

เนื้อที่
- ประมาณ 5.12 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ
- ลักษณะเป็นที่ราบ มีลำคลองทุกหมู่บ้าน ไม่มีป่าไม้และภูเขา สภาพโดยทั่วไปเป็น
ดินร่วนและดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม เช่น การทำสวน
ลำไยและการปลูกพืชผักทางด้านการเกษตรต่าง ๆ

3 เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่
- บ้านหัวหลิม
  ประชากรชาย 160 คน
  ประชากรหญิง 175 คน
  รวม 335 คน
  จำนวนครัวเรือน 113 ครัวเรือน
 
- บ้านหนองโป่ง 
   ประชากรชาย 187 คน
   ประชากรหญิง 207 คน
   รวม 394 คน
   จำนวนครัวเรือน 143 ครัวเรือน
 
- บ้านแคว 
  ประชากรชาย 268 คน
  ประชากรหญิง 279 คน
  รวม 547 คน
  จำนวนครัวเรือน 203 ครัวเรือน
 
- บ้านร้องเดื่อ 
  ประชากรชาย 224 คน
  ประชากรหญิง 246 คน
  รวม 470 คน
  จำนวนครัวเรือน 183 ครัวเรือน
 
- บ้านในแคว 
  ประชากรชาย 110 คน
  ประชากรหญิง 128 คน
  รวม 238 คน
  จำนวนครัวเรือน 86 ครัวเรือน
 
- บ้านท่ากว้าง 
  ประชากรชาย 182 คน
  ประชากรหญิง 192 คน
  รวม 374 คน
  จำนวนครัวเรือน 124 ครัวเรือน
 
- บ้านแควตุ้น 
  ประชากรชาย 210 คน
  ประชากรหญิง 238 คน
  รวม 448 คน
  จำนวนครัวเรือน 157 ครัวเรือน
 
 รวม 
 ประชากรชาย 1,341 คน
 ประชากรหญิง 1,465 คน
 รวม 2,806 คน
 จำนวนครัวเรือน 1,009 ครัวเรือน


สภาพทางสังคม

1 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 1,009 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 2,806 คน
แบ่งเป็นชาย 1,341 คน เป็น หญิง 1,465 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 551 คน / ตารางกิโลเมตร

2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้
อาชีพหลักที่สำคัญของราษฎรในหมู่บ้าน
- อาชีพทำสวน (ลำไย) , ทำสวน (ผัก)
- อาชีพรับจ้าง
- อาชีพค้าขาย
- อาชีพรับราชการ
- อาชีพช่างไม้ และการทำผลิตภัณฑ์จากไม้
- อื่น ๆ

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากว้าง

ปั๊มน้ำมันหลอด 1 แห่ง
 

3 การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมต้น 1 แห่ง 
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 7 แห่ง 
 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง 
 
จำนวนนักเรียนโรงเรียน และครูโรงเรียนวัดสันดอนมูล

ครู 9 คน 
นักเรียนชาย 50 คน
นักเรียนหญิง 44 คน
 

4 สถาบันและองค์การทางศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
 

5 สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 7 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลท่ากว้าง 7 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 %
 

6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตู้ยามตำรวจ 1 แห่ง
 
ศูนย์ อปพร. 1 แห่ง
 

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม ( แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก )

ถนน คสม. และถนนลาดยาง
 จำนวน 18 สาย 19 กิโลเมตร 882 เมตร
 
ถนน คสล.
 จำนวน 4 สาย 3 กิโลเมตร 370 เมตร
 
ถนนหินคลุก
 จำนวน 1 สาย 1 กิโลเมตร 50 เมตร
 
ถนนลูกรัง
 จำนวน 8 สาย 7 กิโลเมตร 20 เมตร
 
สะพาน
 จำนวน 8 แห่ง 
 
การโทรคมนาคม
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  4 แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ระบบประปา มี 7 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์

วิสัยทัศน์ ( Vision ) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากว้าง
“ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม มุ่งนำแก้ปัญหาเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ”
พันธกิจการพัฒนา ( Mission )
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. การส่งเสริมการประกอบอาชีพและการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ น่าอาศัยอย่างยั่งยืน
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ การสาธารณสุข และจัด สวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
6. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชุมชน
7. การพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารภายใต้ หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.