รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » เกี่ยวกับเทศบาล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

โครงสร้างองค์กร

นโยบายการทำงาน

ติดต่อสอบถาม

รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน

แผนการเสริมสร้างมาตรฐานฯ

นโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนดำเนินงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

แผนการใช้จ่ายประจำปี

ข้อมูลการให้บริการเบี้ยยังชีพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร