รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » รู้จักเทศบาล » ข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากร

เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่
- บ้านหัวหลิม
  ประชากรชาย 142 คน
  ประชากรหญิง 165 คน
  รวม 307 คน
  จำนวนครัวเรือน 119 ครัวเรือน
- บ้านหนองโป่ง 
   ประชากรชาย 180 คน
   ประชากรหญิง 218 คน
   รวม 398 คน
   จำนวนครัวเรือน 156 ครัวเรือน
- บ้านแคว 
  ประชากรชาย 260 คน
  ประชากรหญิง 284 คน
  รวม 544 คน
  จำนวนครัวเรือน 212 ครัวเรือน
- บ้านร้องเดื่อ 
  ประชากรชาย 214 คน
  ประชากรหญิง 239 คน
  รวม 453คน
  จำนวนครัวเรือน 192 ครัวเรือน
- บ้านในแคว 
  ประชากรชาย 105 คน
  ประชากรหญิง 130 คน
  รวม 235 คน
  จำนวนครัวเรือน 89ครัวเรือน
- บ้านท่ากว้าง 
  ประชากรชาย 181 คน
  ประชากรหญิง 188 คน
  รวม 369 คน
  จำนวนครัวเรือน 135 ครัวเรือน
- บ้านแควตุ้น 
  ประชากรชาย 192 คน
  ประชากรหญิง 236 คน
  รวม 428 คน
  จำนวนครัวเรือน 164 ครัวเรือน
 รวม 
 ประชากรชาย 1,274 คน
 ประชากรหญิง 1,460คน
 รวม 2,734 คน
 จำนวนครัวเรือน 1,067 ครัวเรือน

อ้างอิงจากทะเบียนราษฎร์ ณ วันทีี่ 30 กันยายน 2561