รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » รู้จักเทศบาล » ข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากร

เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่
- บ้านหัวหลิม ม.1
  ประชากรชาย 142 คน
  ประชากรหญิง 163 คน
  รวม 305 คน
  จำนวนครัวเรือน 121 ครัวเรือน
- บ้านหนองโป่ง ม.2
   ประชากรชาย 184 คน
   ประชากรหญิง 225 คน
   รวม 409 คน
   จำนวนครัวเรือน 162 ครัวเรือน
- บ้านแคว ม.3
  ประชากรชาย 246 คน
  ประชากรหญิง 284 คน
  รวม 530 คน
  จำนวนครัวเรือน 216 ครัวเรือน
- บ้านร้องเดื่อ ม.4
  ประชากรชาย 220 คน
  ประชากรหญิง 239 คน
  รวม 459คน
  จำนวนครัวเรือน 195 ครัวเรือน
- บ้านในแคว ม.5
  ประชากรชาย 104 คน
  ประชากรหญิง 129 คน
  รวม 233 คน
  จำนวนครัวเรือน 89 ครัวเรือน
- บ้านท่ากว้าง ม.6
  ประชากรชาย 183 คน
  ประชากรหญิง 190 คน
  รวม 373 คน
  จำนวนครัวเรือน 141 ครัวเรือน
- บ้านแควตุ้น ม.7
  ประชากรชาย 193 คน
  ประชากรหญิง 230 คน
  รวม 423 คน
  จำนวนครัวเรือน 169 ครัวเรือน
 รวม 
 ประชากรชาย 1,272 คน
 ประชากรหญิง 1,460คน
 รวม 2,732 คน
 จำนวนครัวเรือน 1,093 ครัวเรือน

อ้างอิงจากทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563