รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » รู้จักเทศบาล » ที่ตั้ง อาณาเขต แผนทีฯ

ที่ตั้ง อาณาเขต แผนทีฯ

เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่
- บ้านหัวหลิม
  ประชากรชาย 142 คน
  ประชากรหญิง 165 คน
  รวม 307 คน
  จำนวนครัวเรือน 119 ครัวเรือน
- บ้านหนองโป่ง 
   ประชากรชาย 180 คน
   ประชากรหญิง 218 คน
   รวม 398 คน
   จำนวนครัวเรือน 156 ครัวเรือน
- บ้านแคว 
  ประชากรชาย 260 คน
  ประชากรหญิง 284 คน
  รวม 544 คน
  จำนวนครัวเรือน 212 ครัวเรือน
- บ้านร้องเดื่อ 
  ประชากรชาย 214 คน
  ประชากรหญิง 239 คน
  รวม 453คน
  จำนวนครัวเรือน 192 ครัวเรือน
- บ้านในแคว 
  ประชากรชาย 105 คน
  ประชากรหญิง 130 คน
  รวม 235 คน
  จำนวนครัวเรือน 89ครัวเรือน
- บ้านท่ากว้าง 
  ประชากรชาย 181 คน
  ประชากรหญิง 188 คน
  รวม 369 คน
  จำนวนครัวเรือน 135 ครัวเรือน
- บ้านแควตุ้น 
  ประชากรชาย 192 คน
  ประชากรหญิง 236 คน
  รวม 428 คน
  จำนวนครัวเรือน 164 ครัวเรือน
 รวม 
 ประชากรชาย 1,274 คน
 ประชากรหญิง 1,460คน
 รวม 2,734 คน
 จำนวนครัวเรือน 1,067 ครัวเรือน

อ้างอิงจากทะเบียนราษฎร์ ณ วันทีี่ 30 กันยายน 2561

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลท่ากว้าง

1 ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลท่ากว้างตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอสารภีและห่างจากที่ว่าการอำเภอสารภี ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร

 

2 อาณาเขต

* ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี

* ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสันทราย อำเภอสารภี

* ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

* ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลขัวมุง อำเภอสารภี

 

3.เนื้อที่

- ประมาณ 5.12 ตารางกิโลเมตร

 

4.ลักษณะภูมิประเทศ

- ลักษณะเป็นที่ราบ มีลำคลองทุกหมู่บ้าน ไม่มีป่าไม้และภูเขา สภาพโดยทั่วไปเป็น

ดินร่วนและดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม เช่น การทำสวน

ลำไยและการปลูกพืชผักทางด้านการเกษตรต่าง ๆ

 

5.ลักษณะภูมิอากาศ

อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบสะวันนา คืออากาศร้อน อุณหภูมิสูงตลอดปีในฤดูฝนมีฝนตกปานกลาง อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๔.๘๕ องศาเซลเซียส ฤดูร้อนอากาศร้อนจัดอุณหภูมิประมาณ ๓๕-๔๐ องศาเซลเซียส มี ๓ ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนตุลาคมได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูหนาว เริ่มกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและฤดูร้อน เริ่มเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม

 

6.ปริมาณน้ำฝน

ตารางแสดงปริมาณน้ำฝนรายเดือน (หน่วย มม.)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รายปี

๑๕

๑๕

๔๕

๑๖๕

๑๑๕

๑๓๕

๑๕๕

๒๒๕

๑๗๕

๔๕

๑๕

,๑๑๐

ที่มา:จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่   

                                

7.ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำปิง เป็นแม่น้ำที่มีความยาวที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ยาวประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร มีน้ำไหลตลอดปี มีต้นน้ำมาจากอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  (ที่มา นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์ ภูมิศาสตร์กายภาพภาคเหนือของประเทศไทย” ๒๕๓๔.) ผ่านอำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทองเรื่อยลงไปถึงอำเภอฮอดแล้วเข้าสู่อำเภอดอยเต่า ผ่านเข้ามาในเขตอำเภอสารภีทางด้านทิศตะวันตก เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่สำคัญของตำบล เฉพาะในช่วงฤดูฝนจะมีระดับน้ำขึ้นถึงริมตลิ่งทุกปี บางปีมีฝนมากก็จะทำความเสียหายแก่พื้นที่ริมสองฝั่งลำน้ำ