รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » รู้จักเทศบาล » ที่ตั้ง อาณาเขต แผนทีฯ

ที่ตั้ง อาณาเขต แผนทีฯ

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลท่ากว้าง

1 ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลท่ากว้างตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอสารภีและห่างจากที่ว่าการอำเภอสารภี ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร

 

2 อาณาเขต

* ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี

* ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสันทราย อำเภอสารภี

* ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

* ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลขัวมุง อำเภอสารภี

 

3.เนื้อที่

- ประมาณ 5.12 ตารางกิโลเมตร

 

4.ลักษณะภูมิประเทศ

- ลักษณะเป็นที่ราบ มีลำคลองทุกหมู่บ้าน ไม่มีป่าไม้และภูเขา สภาพโดยทั่วไปเป็น

ดินร่วนและดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม เช่น การทำสวน

ลำไยและการปลูกพืชผักทางด้านการเกษตรต่าง ๆ

 

5.ลักษณะภูมิอากาศ

อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบสะวันนา คืออากาศร้อน อุณหภูมิสูงตลอดปีในฤดูฝนมีฝนตกปานกลาง อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๔.๘๕ องศาเซลเซียส ฤดูร้อนอากาศร้อนจัดอุณหภูมิประมาณ ๓๕-๔๐ องศาเซลเซียส มี ๓ ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนตุลาคมได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูหนาว เริ่มกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและฤดูร้อน เริ่มเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม

 

6.ปริมาณน้ำฝน

ตารางแสดงปริมาณน้ำฝนรายเดือน (หน่วย มม.)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รายปี

๑๕

๑๕

๔๕

๑๖๕

๑๑๕

๑๓๕

๑๕๕

๒๒๕

๑๗๕

๔๕

๑๕

,๑๑๐

ที่มา:จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่   

                                

7.ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำปิง เป็นแม่น้ำที่มีความยาวที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ยาวประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร มีน้ำไหลตลอดปี มีต้นน้ำมาจากอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  (ที่มา นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์ ภูมิศาสตร์กายภาพภาคเหนือของประเทศไทย” ๒๕๓๔.) ผ่านอำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทองเรื่อยลงไปถึงอำเภอฮอดแล้วเข้าสู่อำเภอดอยเต่า ผ่านเข้ามาในเขตอำเภอสารภีทางด้านทิศตะวันตก เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่สำคัญของตำบล เฉพาะในช่วงฤดูฝนจะมีระดับน้ำขึ้นถึงริมตลิ่งทุกปี บางปีมีฝนมากก็จะทำความเสียหายแก่พื้นที่ริมสองฝั่งลำน้ำ