รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » รู้จักเทศบาล » สภาพเศรฐกิจและสังคม

สภาพเศรฐกิจและสังคม

การเกษตร

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนโดยเฉพาะส่วนลำไย                                                     

 การบริการ

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล

-   ปั๊มน้ำมันหลอด  จำนวน แห่ง

                                                                                     

 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวนกลุ่มทุกประเภท  มีจำนวน  23  กลุ่ม แยกเป็นประเภทกลุ่ม  ดังนี้

                   - กลุ่มอาชีพ จำนวน  19 กลุ่ม                                

                   - กลุ่มอื่น ๆ  จำนวน  4 กลุ่ม

 

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  คลองชลประทาน                         มี   1  แห่ง

-  คลองส่งน้ำ                                 มี   4  หมู่บ้าน

-  บ่อบาดาล บ่อตอก บ่อเจาะ           มี   3  แห่ง

-  สระเก็บน้ำ                                  มี   1  แห่ง

-  ฝาย                                           มี    8  แห่ง

                 -  เหมือง                                        มี  15  แห่ง        

            แยกเป็นประเภทกลุ่ม  ดังนี้

                   - กลุ่มอาชีพ                         จำนวน   19  กลุ่ม                          

                  - กลุ่มอื่น ๆ                           จำนวน    4   กลุ่ม