รายการข้อมูลเผยแพร่ทั้งหมด  
ประเภทข้อมูลเผยแพร่
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดทั้งหมด
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายละเอียดทั้งหมด
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลท่ากว้าง
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลท่ากว้าง

รายละเอียดทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลท่ากว้าง
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integr....
รายละเอียดทั้งหมด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดทั้งหมด
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสาภี จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดทั้งหมด
1
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.