รายการอัลบัมภาพกิจกรรม
 • ccv
 • นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยองค์กรภาคีในการร่วมมือแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
 • โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
 • โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ใน พื้นที่ หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๔
 • โครงการพัฒนาคลังปัญญาผู้สูงอายุ
 • โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในผู้สูงอายุขึ้นในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๐
 • โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐หมู่ที่๒และหมู่ที่๗
 • โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ของเด็กและเยาวชนตำบลท่ากว้าง
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ากว้างรับการประเมินผลครั้งที่ ๓
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ากว้างรับการประเมินผล ครั้งที่ ๒
 • โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 • การรับการประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 • โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
 • พิธีีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพล อดุลยเดช
 • กิจกรรมการอบรมการทำเชื้อราบิวเวอร์เรีย
 • โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • กิจกรรมอบรมการผลิตลำไยคุณภาพ
 • วันแม่ประจำปี ๒๕๕๙
 • การรณรงค์ป้องกันการสูบบหรี่และดื่มสุราในเยาวชน
 • สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา
 • การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอปพร. ประจำปี ๒๕๕๙
 • การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก
1 | 2 | 3 | 4 | 5
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.