รายการข่าวสารทั้งหมด  
ประเภทข่าวสาร
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลตำบลท่ากว้าง

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางเทศบาลตำบลท่ากว้าง ตามโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ภายในตำบลท่ากว้าง จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก (หมู่ที่ 3,4,5) หมู่ที่ 5 บ้านในแคว และภายในตำบลท่ากว้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก (หมู่ที่ 3,4,5) หมู่ที่ 5 บ้านในแคว และภายในตำบลท่ากว้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

รายละเอียดทั้งหมด
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่4

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน

รายละเอียดทั้งหมด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ฯ

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมประปา ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียดทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ และชำระภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หมายเหตุ ** การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ท่านสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง ....
รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางเทศบาลตำบลท่ากว้าง ตามโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบลำเหมือง หมู่ที่ 5 ฯ จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านร้องเดื่อ ฯ

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสนามกีฬา(ใหม่) เทศบาลตำบลท่ากว้าง ฯ

รายละเอียดทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอล Longan Cup ครั้งที่ ๑
การแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชน ๗ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี Longan Cup ครั้งที่ ๑ พิธีเปิดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ ๒๒ กรก....
รายละเอียดทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคาจ้าง

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลาง ตามโครงการปรับปรุงท่อระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการฯ

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

รายละเอียดทั้งหมด
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.