รายการข่าวสารทั้งหมด  
ประเภทข่าวสาร
 
เชิญชวนเข้าร่วมประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุเก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางเทศบาลตำบลท่ากว้าง ตามโครงการ ติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจรถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ากว้าง

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางเทศบาลตำบลท่ากว้าง ตามโครงการ ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ากว้าง

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางเทศบาลตำบลท่ากว้าง ตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ากว้าง จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางเทศบาลตำบลท่ากว้าง ตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบลำเหมือง หมู่ที่ 5 บ้านในแคว จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลตำบลท่ากว้าง

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางเทศบาลตำบลท่ากว้าง ตามโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ภายในตำบลท่ากว้าง จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก (หมู่ที่ 3,4,5) หมู่ที่ 5 บ้านในแคว และภายในตำบลท่ากว้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก (หมู่ที่ 3,4,5) หมู่ที่ 5 บ้านในแคว และภายในตำบลท่ากว้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

รายละเอียดทั้งหมด
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่4

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน

รายละเอียดทั้งหมด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ฯ

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมประปา ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียดทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ และชำระภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หมายเหตุ ** การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ท่านสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง ....
รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางเทศบาลตำบลท่ากว้าง ตามโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบลำเหมือง หมู่ที่ 5 ฯ จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านร้องเดื่อ ฯ

รายละเอียดทั้งหมด
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.