การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ อสม.ตำบลท่ากว้าง และทุกกลุ่มองค์กรในตำบลร่วมใจกันรณรงค์ สำรวจและทำลายล้างแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั่วตำบล เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดไข้เลือดออก
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.