สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา
เทศบาลตำบลท่ากว้างร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน รพสต.ท่ากว้าง โรงเรียนวัดสันดอนมูลและทุกกลุ่มองค์กร ประชาชนในตำบลท่ากว้าง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษาทั้ง ๔ วัด ๑.วัดสันดอนมูล ต.ท่ากว้าง ๒.วัดใหม่ธรรมชัยยาราม ต.ท่ากว้าง ๓.วัดร้องเดื่อ ต.ประตูป่า จ.ลำพูน ๔.วัดหัวฝาย ต.หนองช้างคืน จ.ลำพูน
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.