การรณรงค์ป้องกันการสูบบหรี่และดื่มสุราในเยาวชน
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลท่ากว้างร่วมกับรพสต.ท่ากว้างจัดกิจกรรมในโครงการการรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่และดื่มสุราในเยาวชนตำบลท่ากว้าง ณ เทศบาลตำบลท่ากว้าง
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.