โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในผู้สูงอายุขึ้นในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่ากว้่าง เทศบาลตำบลท่ากว้าง และผู้นำทุกกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง ร่วมกันจัดทำ โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในผู้สูงอายุขึ้นในวันวิสาขบูชา ณ วัดสันดอนมูล มีการฝึกปฏิบัติธรรมฝึกฝนจิตใจให้มีความสุขที่อิ่มในธรรมและส่งเสริมด้านศีลธรรม จริยธรรม สามัคคีธรรม โดยได้รับเมตตาจาก พระประสิทธิ วิสุทธสาโร พระอาจารย์ค่ายคุณธรรม วัดอุโมงค์โป่งน้อย มาเป็นองค์เทศนา
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.