โครงการพัฒนาคลังปัญญาผู้สูงอายุ
โครงการพัฒนาคลังปัญญาผู้สูงอายุสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่ากว้าง และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่ากว้าง จัดกิจกรรมการประชุมพัฒนาคลังปัญญาผู้สูงอายุสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมการอบรมทักษะอาชีพสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่ากว้าง
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.