โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ใน พื้นที่ หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๔
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลท่ากว้างดำเนินการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน ใน พื้นที่ หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๔ โดยมีทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ร่วมให้บริการ รับชำระภาษีประจำปี โดยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับทราบปัญหา ของชุมชนรวมทั้งมอบเบี้ยยังชีพ (งานประชาสัมพันธ์/งานแผนและงบประมาณ/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์โดยสำนักปลัด)การให้ความรู้/ปรึกษาเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง การขุดดินถมดิน ระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร โดยกองช่าง การให้ความรู้รณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามแนวทางโครงการ "จังหวัดสะอาด"โดยสำนักปลัด(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง การให้บริการสระว่ายน้ำ อคาเดมี่ฟุตบอล โดยกองการศึกษา กิจกรรมการออกให้บริการเคลื่อนที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยอสม.ตำบลท่ากว้าง การให้ความรู้และแจกปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ จาก ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลท่ากว้าง การบริการตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุจากร้านแว่นแก้วกฤติยา สาขาสารภี
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.