โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมผู้พิการตำบลท่ากว้าง ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่ากว้าง และทุกกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง ดำเนินกิจกรรมในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เดินทางไปเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจและตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลท่ากว้าง สนับสนุนงบประมาณ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ากว้าง
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.