โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
" บ่อมีลูกน้ำ บ่อมียุงลาย ก่อบ่อมีไข้เลือดออก " วันที่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อสม.ตำบลท่ากว้าง ร่วมกับเทศบาลตำบลท่ากว้างและทุกกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง จัดกิจกรรมในโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ากว้าง
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.