เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไฟล์เอกสารทั้งหมด
20180914152026.pdf
1.ข้อมูลเบื้องต้น
1.ข้อมูลเบื้องต้น
2.คำแถลง
2.1 รายละเอียดคำแถลง
2.2 รายละเอียดประมาณการรายรับ
2.3ประมาณการรายจ่าย
3.1 รายละเอียดประกอบแบ่งตามด้าน
3.2 แบ่งตามแผนงาน
3.บันทึกหลักการและเหตุผล
4.รายงานประมาณการรายรับ
5.รายงานรายละเอียดการประมาณการรายรับ
6.รายงานประมาณการรายจ่าย
7.รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
8.เทศบัญญัติงบรายจ่าย
วันที่นำเสนอข้อมูล | 2018-09-14 15:20:26   
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.