เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ไฟล์เอกสารทั้งหมด
20161014142511.pdf
ข้อมูลพื้นฐาน
ปกคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
คำแถลงงบประมาณประจำปี
คำแถลงงบประมาณประจำปี (รายได้)
คำแถลงงบประมาณประจำปี (รายจ่าย)
ปกส่วนที่ ๒
บันทึกหลักการและเหตุผล
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๐
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วันที่นำเสนอข้อมูล | 2016-10-14 14:25:11   
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.