*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  *** 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
118
เมื่อวานนี้
192
เดือนนี้
477
เดือนที่แล้ว
2,747
ปีนี้
20,197
ปีที่แล้ว
15,565
ทั้งหมด
46,147
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ของเทศบาลตำบลท่ากว้าง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

 

-----------------------------------------------

 
   

 

 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 1. ด้านกายภาพ

    1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

         เทศบาลตำบลท่ากว้าง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอสารภี  และห่างจากที่ว่าการอำเภอสารภี ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ตำบลท่ากว้างมีเนื้อที่ประมาณ 5.12             ตารางกิโลเมตร

               ทิศเหนือ         ติดต่อ     ตำบลหนองแฝก และตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี

                                             จังหวัดเชียงใหม่   

               ทิศตะวันออก    ติดต่อ     ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

               ทิศใต้            ติดต่อ     ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   

                                             และตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

               ทิศตะวันตก     ติดต่อ     ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   

 

    1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

         ลักษณะเป็นที่ราบ  มีลำคลองทุกหมู่บ้าน ไม่มีป่าไม้และภูเขา สภาพโดยทั่วไปเป็นดินร่วน    และดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม เช่น การทำสวนลำไยและการปลูกพืชผักทางด้านการเกษตรต่าง ๆ                                                            

    1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

         อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบสะวันนา คืออากาศร้อน อุณหภูมิสูงตลอดปี ในฤดูฝนมีฝนตก        ปานกลาง อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๔.๘๕ องศาเซลเซียส ฤดูร้อนอากาศร้อนจัดอุณหภูมิประมาณ ๓๕-๔๐    องศาเซลเซียส มี ๓ ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพล      ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูหนาว เริ่มกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ ฤดูร้อน เริ่มเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม

    1.4  ลักษณะของดิน

         สภาพโดยทั่วไปเป็นดินร่วนและดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม เช่น การทำสวนลำไยและการปลูกพืชผักทางด้านการเกษตรต่าง ๆ                                

    1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

         แหล่งน้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำปิง เป็นแม่น้ำที่มีความยาวที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ยาวประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร มีน้ำไหลตลอดปี มีต้นน้ำมาจากอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  (ที่มา : นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์ “ภูมิศาสตร์กายภาพภาคเหนือของประเทศไทย” ๒๕๓๔.) ผ่านอำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทองเรื่อยลงไปถึง    อำเภอฮอดแล้วเข้าสู่อำเภอดอยเต่า ผ่านเข้ามาในเขตอำเภอสารภีทางด้านทิศตะวันตก เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่สำคัญของตำบล เฉพาะในช่วงฤดูฝนจะมีระดับน้ำขึ้นถึงริมตลิ่งทุกปี บางปี   มีฝนมากก็จะทำความเสียหายแก่พื้นที่ริมสองฝั่งลำน้ำ

 1. ด้านการเมือง/การปกครอง

    2.1 เขตการปกครอง

         หมู่บ้านในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลท่ากว้าง มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย             หมู่ที่ 1 บ้านหัวหลิม หมู่ที่ 2 บ้านหนองโป่ง หมู่ที่ 3 บ้านแคว หมู่ที่ 4 บ้านร้องเดื่อ หมู่ที่ 5 บ้านในแคว หมู่ที่ 6 บ้านท่ากว้าง หมู่ที่ 7 บ้านแควตุ้น

ฝ่ายปกครอง

หมู่ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ชื่อชุมชน

1

นายวัชระ ศรีวิชัย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

บ้านหัวหลิม

2

นายทวีศักดิ์ ตาลทราย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

บ้านหนองโป่ง

3

นางเกวลิน พรหมจักร์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

บ้านแคว

4

นายจักรพันธ์  สุขพันธ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

บ้านร้องเดื่อ

5

นางฉวีวรรณ รังสรรค์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

บ้านในแคว

6

นายชูชาติ  คงตัน

กำนันตำบลท่ากว้าง

บ้านท่ากว้าง

7

นายนิราศ  ยาอินตา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

บ้านแควตุ้น

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  การเลือกตั้ง

            เขตการเลือกตั้ง แบ่งเป็น 2 เขต ได้แก่

เขต 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ ๕ (บางส่วน เฉพาะบริเวณด้าน       ทิศตะวันออกของถนน รพช.ชม. ๕๒๐๗) ตำบลท่ากว้าง

เขต 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๕ (บางส่วน ยกเว้นบริเวณด้าน       ทิศตะวันออกของถนน รพช.ชม. ๕๒๐๗) ตำบลท่ากว้าง

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่ากว้างได้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้างครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  ได้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน         2,289  คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  จำนวน  1,950  คน  คิดเป็นร้อยละ  85.19  มีบัตรเสีย จำนวน  48 บัตร  คิดเป็นร้อยละ  2.46  ในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการเลือกตั้งแต่อย่างใด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง         

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายถวิล  มูลแขม

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง เขต 1

2

นายเอนก  ปินคำ  

รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง เขต 2

3

นายทอง  ไชยยา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง   เขต 1

4

นายสรายุธ  พงษ์ปัน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง  เขต 1

5

นางฟองจันทร์  บุญธิ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง  เขต 1

6

นายวิชาญ  ภักดี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง  เขต 1

7

นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ตาสิงห์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง  เขต 1

8

นายสิงห์แก้ว  สุขเมือง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง  เขต 2

9

นายเสาร์แก้ว  แสนไชย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง เขต 2

10

นายสุกิจ  จิวหานัง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง เขต 2

11

นางนงศ์ลักษณ์  วังวอน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง  เขต 2

12

นายณัฐพงษ์  กิติธรรม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง  เขต 2

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน จำแนกตามหมู่บ้านและปี

 

หมู่ที่

 

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

2560

2561

2562

2563

2564

1

บ้านหัวหลิม

118

119

120

126

138

2

บ้านหนองโป่ง

154

156

160

164

166

3

บ้านแคว

212

212

215

216

220

4

บ้านร้องเดื่อ

190

193

194

197

199

5

บ้านในแคว

89

89

89

90

92

6

บ้านท่ากว้าง

135

135

140

148

152

7

บ้านแควตุ้น

162

166

167

171

175

รวม

1,060

1,070

1,085

1,112

1,142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนประชากร จำแนกตามหมู่บ้าน ปีและเพศ

 

 

หมู่ที่

 

 

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

2560

2561

2562

2563

2564

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

 

1

บ้านหัวหลิม

144

167

141

167

142

161

137

163

139

168

 

2

บ้านหนองโป่ง

182

218

180

220

180

223

185

229

190

229

 

3

บ้านแคว

258

282

257

285

253

286

244

283

247

279

 

4

บ้านร้องเดื่อ

221

242

216

239

224

242

218

241

217

238

 

5

บ้านในแคว

106

131

108

130

104

129

105

128

109

132

 

6

บ้านท่ากว้าง

181

187

179

188

181

189

184

197

181

200

 

7

บ้านแควตุ้น

194

239

191

235

189

233

188

230

187

233

 

รวม

1,286

1,466

1,272

1,464

1,273

1,463

1,261

1,471

1,270

1,479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

จำนวนประชากร ปี พ.ศ. 2564 จำแนกตามอายุและเพศ

 

อายุ

เพศ

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า 18 ปี

198

184

18 – 60 ปี

730

811

มากกว่า 60 ปี

342

484

รวม

1,270

1,479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม  2564  จากสำนักทะเบียนอำเภอสารภี

 

 

 1. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

 1. โรงเรียนประถมศึกษา

-  โรงเรียนวัดสันดอนมูล

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ากว้าง

 1. สถานรับเลี้ยงเด็ก (เอกชน)

-  สถานรับเลี้ยงอบรมเด็กอำไพ

 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          -  ศูนย์ กศน.ตำบลท่ากว้าง  

4.2 สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                    จำนวน    1      แห่ง

-  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                        จำนวน    7      แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลท่ากว้าง                 จำนวน    7      แห่ง

4.3 อาชญากรรม

      ตำบลท่ากว้างอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรสารภี ประกอบกับคณะกรรมการหมู่บ้านมีการออกตรวจพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน และภายในตำบล ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ไม่มีปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

4.4 ยาเสพติด

      ในพื้นที่ตำบลท่ากว้าง เป็นพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดในระดับน้อย เนื่องจากมีการประสาน  ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น กับท้องที่ เพื่อป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ตำบล     ท่ากว้าง

4.5  การสังคมสงเคราะห์

      เทศบาลตำบลท่ากว้างได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

4.5.1 ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

-  ผู้สูงอายุ                 จำนวน    770   ราย

-  ผู้พิการ                  จำนวน    117   ราย

-  ผู้ป่วยเอดส์              จำนวน        7  ราย

ที่มา : ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม  2564  จากงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลท่ากว้าง

4.5.2 รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

4.5.3 ประสานการทำบัตรผู้พิการ

4.5.4 ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

4.5.5 ประสานงานการขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

4.5.6 ประสานงานรับการช่วยเหลือถุงยังชีพผู้ประสบภัยจากโควิด-19

4.5.7 ประสานงานรับการช่วยเหลือถุงยังชีพผู้ประสบภัยจากโควิด-19 คนพิการ ด้านการมองเห็น

 

 1. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง

-  ถนน คสม. และถนนลาดยาง    จำนวน  25  สาย          20   กิโลเมตร  631  เมตร

 -  ถนน  คสล.                      จำนวน  13  สาย            4   กิโลเมตร  863  เมตร

 -  ถนนหินคลุกหมู่ที่  1            จำนวน    2  สาย            0   กิโลเมตร  944  เมตร

 -  ถนนลูกรังหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 7      จำนวน    9  สาย            2   กิโลเมตร  639  เมตร

 -  สะพาน                           จำนวน  17  แห่ง                            

5.2 การไฟฟ้า

ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล 

5.3 การประปา

ระบบประปา  มี  4  แห่ง

          ประปาแห่งที่ 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 สำหรับใช้ใน หมู่ที่ 1

          ประปาแห่งที่ 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 สำหรับใช้ใน หมู่ที่ 2

    ประปาแห่งที่ 3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 (เทศบาลตำบลท่ากว้าง) สำหรับใช้ใน หมู่ที่ 3, 4 และ 5

          ประปาแห่งที่ 4 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 สำหรับใช้ใน หมู่ที่ 6 และ 7

5.๔ โทรศัพท์

      ระบบการติดต่อสื่อสารในพื้นที่มีความสะดวก รวดเร็ว มีทั้งระบบโทรศัพท์ส่วนบุคคล และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้บริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารในพื้นที่ที่สำคัญ ได้แก่ ระบบโทรศัพท์ของบริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน), บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นอกจากนั้นยังมีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาทิเช่น ระบบ AIS, ระบบ DTAC และระบบ True เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมเข้าถึงพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลตำบลท่ากว้าง

5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง

      ขนส่งเอกชน จำนวน 2 แห่ง                                                                

 1. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน โดยเฉพาะสวนลำไย

6.2 การประมง

      ในพื้นที่ตําบลท่ากว้าง มีการประกอบอาชีพทางด้านการประมง เช่น การเลี้ยงปลาทับทิม      ปลานิล ปลาดุก

6.3 การปศุสัตว์

      ในพื้นที่ตำบลท่ากว้าง มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่ สุกร วัว

6.4 การบริการ

         ร้านเสริมสวย              จำนวน   1    ร้าน

         ร้านตัดผม                 จำนวน   2    ร้าน

         อู่ซ่อมรถ                   จำนวน   3    ร้าน

         โรงงานน้ำดื่ม              จำนวน   1    แห่ง

 

6.5 การท่องเที่ยว

วัดสันดอนมูล (บ้านแคว)                                        

6.6 อุตสาหกรรม

      กิจการอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท ดอกบัวฟู๊ดส์ จำกัด

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

      ตลาดสด (เอกชน)             จำนวน    1    แห่ง

      ร้านค้าทั่วไป                   จำนวน   18   ร้าน

      ร้านเฟอร์นิเจอร์               จำนวน    1    ร้าน

      วิสาหกิจชุมชน                จำนวน   1    แห่ง

      ปั๊มน้ำมันหลอด                จำนวน    1   แห่ง

ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ       จำนวน    ๑   แห่ง

การรวมกลุ่มของประชาชน

               กลุ่มอาชีพ  จำนวน  16  กลุ่ม  ได้แก่                

 1. กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว
 2. กลุ่มสวนไพรหลวงเกษตรอินทรีย์
 3. กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโม
 4. กลุ่มถนอมอาหาร(กระเทียมดอง)
 5. กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
 6. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดนางฟ้า
 7. กลุ่มตำน้ำพริกตาแดงของผู้สูงอายุ
 8. กลุ่มออกแบบเคหะสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 9. กลุ่มปลูกพืชผักอาหารปลอดภัย
 10. กลุ่มปลูกผักอินทรีย์
 11. กลุ่มปุ๋ยหมัก 9101
 12. กลุ่มสานกระเป๋าจากเชือกพลาสติก
 13. กลุ่มอาชีพเกษตรแปลงใหญ่
 14. กลุ่มประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ผู้พิการ
 15. กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ผู้สูงอายุ
 16. กลุ่มวิสาหกิจเศรษฐกิจพอเพียงวิถีล้านนา

6.8 แรงงาน

      ประชากรที่มีอายุระหว่าง 15 – 59 ปี ซึ่งอยู่ในกำลังแรงงานในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 55.63 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 38.72 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตร-ทำสวน คิดเป็นร้อยละ 14.63

                                                         

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.1 การนับถือศาสนา

เขตเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประกอบด้วย วัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดสันดอนมูล (บ้านแคว)               วัดใหม่ธรรมชัยญาราม (วัดหัวหลิม) ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลท่ากว้าง นับถือศาสนาพุทธ             มีวิถีการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับชาวล้านนาทั่วไป เมื่อถึงวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประชาชนจะทำบุญตักบาตรหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณี หรือความเชื่อตามหลักศาสนา

7.2 ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าสมใจนึก วัดสันดอนมูล เดือน กุมภาพันธ์

ประเพณีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง  เดือน เมษายน

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  เดือน กรกฎาคม

ประเพณียี่เป็ง  เดือน พฤศจิกายน

 

 

 

 

 

 

 


7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

      ภาษาถิ่น ภาษาพูดที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาพื้นเมือง ที่เรียกว่า “กำเมือง”

ลำดับ

ชื่อ- นามสกุล

วัน เดือน ปี เกิด

ที่อยู่ปัจจุบัน

ภูมิปัญญา

สาขาภูมิปัญญา

ภาพประกอบ

1

นายดี  บุญมา

30 พฤศจิกายน 2484

33 ม.1

การออกกำลังกาย,นวดแผนโบราณ

สาขาการแพทย์แผนไทย                               

 

2

นางบัวคำ  ชัยณะรงค์

18 ธันวาคม 2481

19/1 ม.3

งานฝีมือ

สาขาศาสนาและประเพณีไทย

-

3

นางฟองนวล  พงษ์เต้า

15 มกราคม 2492

31/1 ม.3

งานฝีมือ บายศรี

สาขาศาสนาและประเพณีไทย

 

 

 

 

 

 

 

4

นางนวล  วุฒิ

1 มกราคม 2492

50/1 ม.3

จ๊อย ซอ

สาขาดนตรีและนาฏศิลป์

 

 

 

 

 

 

          ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ

ชื่อ- นามสกุล

วัน เดือน ปี เกิด

ที่อยู่ปัจจุบัน

ภูมิปัญญา

สาขาภูมิปัญญา

ภาพประกอบ

5

นายวิชาญ  ยารังฝั้น

6 มกราคม 2509

33/1 ม.3

ช่างไม้ งานก่อสร้าง

สาขาศิลปกรรม

 

 

 

 

6

นายคำสุข  สนธิ

1 มกราคม 2482

15/1 ม.4

ยาต้ม

สาขาการแพทย์แผนไทย                               

 

 

 

 

7

นายมานพ ภักดี

18 มกราคม 2497

57 ม.5

การออกกำลังกาย

 

ดนตรีพื้นเมือง

สาขาการแพทย์แผนไทย

 

สาขาดนตรีและนาฏศิลป์                               

 

 

 

 

 

 

8

แม่อุไร  ภักดี

29 เมษายน 2488

57 ม.5

อาหารและขนม

สาขาศาสนาและประเพณีไทย

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

ชื่อ- นามสกุล

วัน เดือน ปี เกิด

ที่อยู่ปัจจุบัน

ภูมิปัญญา

สาขาภูมิปัญญา

ภาพประกอบ

9

นางศรีเพ็ญ งามใส

28 ตุลาคม 2485

39/2 ม.5

งานฝีมือ

สาขาศาสนาและประเพณีไทย

 

 

 

 

 

 

10

นายเรือน  เงาผ่อง

2 กันยายน 2481

44/2 ม.6

ยาสมุนไพร, นวดแผนโบราณ

สาขาการแพทย์แผนไทย                                

 

 

 

 

 

 

11

นายมูล  บุญเป็ง

11 มกราคม 2487

25/2 ม.6

งานจักสาน

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

 

 

 

 

 

 


7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

      1) หัตถกรรมทอผ้าย้อมมือ

      2) วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว

3) กลุ่มออกแบบเคหะสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป

4) กลุ่มสานกระเป๋าจากเชือกพลาสติก

5) กลุ่มแกะสลักไม้ลายไทย ตู้ลายไทย

6) ตุงล้านนา                                           

7) โคมล้านนา

8) สมุนไพร ยาแก้ปวดหัวเข่า                         

 

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

๘.1 น้ำ                                             

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  คลองชลประทาน                     มี   1  แห่ง

-  คลองส่งน้ำ                            มี   4  สาย 

-  บ่อบาดาล บ่อตอก บ่อเจาะ         มี   5  แห่ง 

-  สระเก็บน้ำ                            มี   1  แห่ง

-  ฝาย                                   มี   8  แห่ง

-  เหมือง                                 มี  15 แห่ง                

๘.๒ ป่าไม้ 

      สภาพพื้นที่ตำบลท่ากว้าง เป็นชุมชนและที่อยู่อาศัยของประชาชน จึงไม่มีพื้นที่ป่า    

๘.๓ ภูเขา 

       เป็นพื้นที่ราบทั้งหมด ไม่มีสภาพพื้นที่เป็นหุบเขา   

๘.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         แม่น้ำปิง เป็นแม่น้ำที่มีความยาวที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผ่านเข้ามาในเขตตำบลท่ากว้างอำเภอสารภีทางด้านทิศตะวันตก เป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการอุปโภคบริโภค   ที่สำคัญของตำบล