*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  *** 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
2,482
เดือนที่แล้ว
3,422
ปีนี้
25,624
ปีที่แล้ว
15,565
ทั้งหมด
51,574
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง

กราบเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

          กระผม นายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง ขอแถลงนโยบายการบริหารงานของ เทศบาลตำบลท่ากว้างต่อท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาฯในวันนี้  ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของกระผมที่จะได้แถลงนโยบายการบริหารงาน ของเทศบาลฯให้ทุกท่านในฐานะ ตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวตำบลท่ากว้าง ได้พิจารณารับทราบ และ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะหรือท้วงติง นโยบายการบริหารงานของกระผมที่จะใช้ในการบริหารงานของเทศบาลฯ ก่อนที่กระผมจะได้เริ่มการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ท่านประธานสภาครับ กระผมมีแนวทางในการบริหารงานที่จะพัฒนาเทศบาลฯของเรา เพื่อมุ่งสู่ตำบลน่าอยู่ ด้วยนโยบายทั้งหมด 4  ด้าน  ดังปรากฏรายละเอียดของนโยบายในแต่ละด้านที่กระผมจะได้นำเรียนดังต่อไปนี้

ด้านที่ 1 นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา

1.1  ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สมวัย และจิตใจที่ดีงาม

1.2   สนับสนุนโครงการ ตลาดนัดวิชาการหรือการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็กและเยาวชน ในตำบล ได้เพิ่มทักษะในการแสดงออกได้ทุกมิติ

1.3 สนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน และนม ฟรีให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสันดอนมูล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง

1.4 จัดหาทุน การศึกษา หรืออุปกรณ์ ทางการศึกษา ให้แก่เด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาล

1.5 สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน. ) ในเขตเทศบาลเพื่อให้ประชาชนผ่านเกณฑ์การศึกษาระดับพื้นฐานให้มากที่สุด

1.6 ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล ให้มีความพร้อมความสมบูรณ์ ของสนาม และ สนับสนุนมอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมกับจัดการแข่งขัน กีฬาระดับตำบล ให้แก่เยาวชนและประชาชน เพื่อให้ กลุ่ม ดังกล่าว ได้แสดงออก ถึงความสามารถ ไปด้านการกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ

1.7  ร่วมสืบสาน งานรัฐพิธี งานประเพณีอันดีงามของคนในตำบลท่ากว้าง อาทิเช่นงานวันพ่อ – วันแม่แห่งชาติ  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุนของรัชกาลที่ 9   , งานสรงน้ำพระธาตุเจ้าสมใจนึกวัดสันดอนมูล งานแห่เทียนพรรษา งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและงานประเพณียี่เป็ง

 

ด้านที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และการจัดสวัสดิการชุมชนที่ดีแก่ประชาชน

2.1 สนับสนุน การขับเคลื่อน กิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลท่ากว้าง และการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตำบลท่ากว้างในทุกมิติ เพื่อเป็นการส่งเสริม การพัฒนาอาชีพ เกษตรกรชาวสวน ของประชาชนในเขตเทศบาล

2.2 สนับสนุนการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ ในการประกอบอาชีพของคนในตำบล เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชน

2.3  การจ้างงานนักเรียนนักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียนเข้าทำงานที่สำนักงานเทศบาลฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีประสบการณ์ในการทำงาน และมีรายได้  อันเป็นการแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่าย ของผู้ปกครอง

  1. ดำเนินการมอบเบี้ย ยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ ผู้พิการ ในตำบล ตามระเบียบของกระทรวง มหาดไทยและมติคณะรัฐมนตรี หรือตามสถานภาพทางการเงินการคลังของเทศบาลตามระเบียบและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ที่ทางราชการกำหนด

2.5 สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่ากว้าง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มี บทบาท และมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมอย่างมีความสุขทั้งใจและกาย  เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานสืบต่อไป

2.6 สนับสนุนโครงการ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้าง (กองทุนวันละบาท) อันเป็นการส่งเสริมการออม ให้แก่สมาชิกของกองทุน เพื่อให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกของกองทุน

2.7  ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ. 24 ชั่วโมง) เพื่อบริการประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ บริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน แก่ประชาชนที่ประสบเหตุฉุกเฉินเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และ นอกจากนั้นยังให้บริการ รับส่งผู้ป่วย ติดเตียง หรือผู้ยากไร้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของเทศบาล ฯ

 

ด้านที่ 3 ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน สู่ตำบลน่าอยู่

3.1 สร้างถนนสายสุขภาพ ให้เป็นปอดของคนตำบลท่ากว้าง ให้ประชาชน มาใช้บริการออกกำลังกายด้วยการ เดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน  เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวีสดใส  ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ

3.2 สนับสนุน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ากว้าง เพื่อขับเคลื่อนมิติงานด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ โดยให้ทุกกลุ่มองค์กร และ ประชาชนในตำบล ได้มีส่วนร่วมในการจัดการ งานด้านสุขภาพ ไปควบคู่กับการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ากว้าง

3.3 สนับสนุนโครงการงานศพงานเศร้า งดเหล้า งดเบียร์ งดน้ำอัดลม , โครงการ งดเหล้า เข้าพรรษา , โครงการร้านค้า สถานที่สาธารณะสนามกีฬา วัด โรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเจ้าภาพและเพื่อเป็นการส่งเสริมการป้องกันและรักษาสุขภาพที่ดีของประชาชน

3.4 ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน  รณรงค์การบริหารจัดการขยะที่ดีของฅนในชุมชน เพื่อชุมชนตำบลท่ากว้างน่าอยู่

 

ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานที่ดีในชุมชน

4.1 จัดบริการน้ำประปา เทศบาลที่สะอาดถูกสุขลักษณะอนามัย ให้บริการแก่ประชาชนในตำบล ให้เพียงพอและครบทุกหลังคาเรือน

4.2 สร้าง ซ่อม หรือปรับปรุงถนนสายหลักในตำบล ทั้งถนนภายในหมู่บ้าน ถนนทางเข้าสวน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนทุกเส้น ด้วยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

4.3 จัดให้มีระบบไฟฟ้าสว่าง บนถนน สาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลท่ากว้าง ให้สว่างไสว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางยามค่ำคืน และเป็นการป้องกันภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลฯ

4.4 ผลักดันโครงการ ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้แก่ชาวสวน  ได้มี ไฟฟ้า ใช้สำหรับการเกษตร อันเป็นส่งเสริมการประกอบอาชีพและลดต้นทุนกระบวนการผลิตของชาวสวนเป็นอย่างดี

4.4 พัฒนาลำเหมืองสาธารณะทุกลำเหมือง ทำให้ลำเหมืองมีสภาพ เป็น   คลองสวย น้ำใส  เกษตรกรชาวสวนได้ใช้ น้ำเพื่อการเกษตร อย่างเต็มที่ และจัดให้มีแหล่งเก็บน้ำ ลักษณะ"  แก้มลิง "  ไว้ให้ประชาชนได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรในยามแล้ง

4.5 จัดทำโครงการก่อสร้าง หรือปรับปรุงงานอาคาร สถานที่ เพื่อใช้ประโยชน์แก่ประชาชน ตามข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้านหรือตำบลได้นำเสนอแผนงานที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลฯ เรียงตามลำดับความสำคัญของแผนพัฒนาและตามสภาพ งบประมาณที่สามารถดำเนินการได้

ท่านประธานสภาที่เคารพ นโยบายในการบริหารงานเทศบาลทั้ง 4 ด้านที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้เป็นนโยบายที่ผมในฐานะผู้สมัครนายกเทศมนตรี ในนามกลุ่มพัฒนาท่ากว้าง ได้นำเสนอ ต่อพี่น้องประชาชนในช่วงของการรณรงค์ หาเสียงเลือกตั้ง  โดยกระผม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะพัฒนาตำบลท่ากว้างของเรา อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สู่ตำบลน่าอยู่   หลักสำคัญในการกำหนดนโยบายนี้ ผมได้ดำเนินการกำหนดภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพศ 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ. ศ. 2552 ซึ่งนโยบาย ทั้งหมดที่กล่าวมา  กระผมมีความมั่นใจในความเป็นไปได้ที่จะสามารถดำเนินงานในเขตเทศบาลของเรา ด้วยเหตุผลที่ว่า นโยบายบางด้านที่ผมได้นำเรียนมา สามารถ ดำเนินงานได้ โดยใช้ งบประมาณ จากทางเทศบาลของเราโดยตรง และมี นโยบายบางด้านที่แม้นว่าการดำเนินงานโครงการอาจจะต้องใช้งบประมาณ ที่เกินศักยภาพทางการคลังเทศบาล กระผมก็ยังมีแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายให้สัมฤทธิ์ผล ด้วยการประสานงานขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากส่วนราชการอื่นไม่ว่าจะเป็นงบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หรือจากงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ หรือจากส่วนราชการอื่นที่สามารถนำมาขับเคลื่อนนโยบายในแต่ละด้านที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่จะ ให้การสนับสนุน นอกจากนั้นยังมีบางนโยบาย ที่การขับ เคลื่อน ไม่จำเป็น ต้องใช้งบประมาณ จากเทศบาล ก็สามารถทำให้เกิดความสำเร็จได้ด้วยดี  โดยอาศัยซึ่งความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านผู้นำ ท้องถิ่น ท้องที่ ท้องทุ่ง กลุ่มองค์กร ทุกกลุ่มองค์กร ตลอดจนพี่น้องประชาชนตำบลท่ากว้างของเรา

ท้ายที่สุดนี้ กระผมขอกราบขอบคุณ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติรับฟังการแถลง นโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง ดังที่กระผมได้นำเรียนมา  ซึ่งหากมีนโยบายใด ที่ท่านสมาชิกสภาสงสัย จะอภิปรายเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัด หรือจะมีข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม  และข้อเสนอแนะที่ท่านกล่าวมานั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  ผมก็มีความยินดีที่จะรับไว้พิจารณาในการนำไปเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาตำบลท่ากว้างของเรา    " อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สู่ตำบลน่าอยู่ " ต่อไป  ขอบคุณครับ

ชัชวาล โพธิยอด

นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง

12 พฤษภาคม 2564