*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  *** 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
384
เดือนที่แล้ว
2,104
ปีนี้
10,584
ปีที่แล้ว
15,565
ทั้งหมด
36,534
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172

ลำดับรายการวันที่
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25601 มิ.ย. 2565
2พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25601 มิ.ย. 2565
3พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25421 มิ.ย. 2565
4พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.25401 มิ.ย. 2565
5พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม1 มิ.ย. 2565
6พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.25391 มิ.ย. 2565
7พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25421 มิ.ย. 2565
8พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25001 มิ.ย. 2565
9พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม1 มิ.ย. 2565
10พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25621 มิ.ย. 2565
11พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.25341 มิ.ย. 2565
12พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม1 มิ.ย. 2565
13พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม1 มิ.ย. 2565
14พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.25391 มิ.ย. 2565
15ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.25441 มิ.ย. 2565
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา 2547 ถึง 25581 มิ.ย. 2565
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25461 มิ.ย. 2565
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25481 มิ.ย. 2565
19ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม1 มิ.ย. 2565
20กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25601 มิ.ย. 2565

1 2   >>  >|