*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  *** 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
2,482
เดือนที่แล้ว
3,422
ปีนี้
25,624
ปีที่แล้ว
15,565
ทั้งหมด
51,574
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28

1
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

กิจกรรมรณรงค์และทำความสะอาดถนนสายหลัก/สถานที่สาธารณะภายในตำบลท่ากว้าง ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีในตำบลท่ากว้างให้ดียิ่งขึ้นบุคลากรและประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของตำบลท่ากว้าง พื้นที่ตำบลท่ากว้างมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร และประชาชนจิตอาสามีความรัก ความสามัคคี ในวันศุกร์ที่  28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

28 เมษายน 2566

มอบหน้ากากอนามัย N95,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

เทศบาลตำบลท่ากว้าง ได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัย N95 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)ร่วมกับอำเภอสารภี จำนวน 1,600 ชิ้น และได้ส่งมอบให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.1-ม.7 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในหมู่บ้านได้สวมใส่เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  

12 เมษายน 2566

โครงการส่งเสริมการเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น (อุ๊ยสอนหลาน),เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้างได้ดำเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (อุ๊ยสอนหลาน)เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย  และตามศักยภาพ มีความรัก-หวงแหน และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมครูผู้ดูแลเด็ก ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย

12 เมษายน 2566

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง 2566,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

เทศบาลตำบลท่ากว้างได้ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง 2566 ในกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป ในตำบลท่ากว้างทั้ง 7 หมู่บ้าน และกิจกรรมการแห่ไม้ค้ำ ประจำปี 2566 พร้อมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน เมษายน 2566 

11 เมษายน 2566

โครงการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติด อำเภอสารภี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

โครงการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติด อำเภอสารภี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 4 มี.ค. - 2 เม.ย. 2566

05 เมษายน 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

เทศบาลตำบลท่ากว้างได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน โดยมีสุนัขและแมวในตำบลท่ากว้างได้รับวัคซีนไปแล้วจำนวน 699 ตัว สำหรับสุนัขและแมวที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เจ้าของสามารถติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถาม โทร 053-019699 ต่อ 10 

 

03 เมษายน 2566

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
กิจกรรมรณรงค์และทำความสะอาดถนนสายหลัก/สถานที่สาธารณะภายในตำบลท่ากว้าง ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีในตำบลท่ากว้างให้ดียิ่งขึ้นบุคลากรและประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของตำบลท่ากว้าง พื้นที่ตำบลท่ากว้างมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร และประชาชนจิตอาสามีความรัก ความสามัคคี ในวันศุกร์ที่  31 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
31 มีนาคม 2566

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
กิจกรรมรณรงค์และทำความสะอาดถนนสายหลัก/สถานที่สาธารณะภายในตำบลท่ากว้าง ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีในตำบลท่ากว้างให้ดียิ่งขึ้นบุคลากรและประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของตำบลท่ากว้าง พื้นที่ตำบลท่ากว้างมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร และประชาชนจิตอาสามีความรัก ความสามัคคี เมื่อวันศุกร์ที่  24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
24 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ท่ากว้างคัพ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
20 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

กิจกรรมรณรงค์และทำความสะอาดถนนสายหลัก/สถานที่สาธารณะภายในตำบลท่ากว้าง ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีในตำบลท่ากว้างให้ดียิ่งขึ้นบุคลากรและประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของตำบลท่ากว้าง พื้นที่ตำบลท่ากว้างมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร และประชาชนจิตอาสามีความรัก ความสามัคคี ในวันศุกร์ที่  27 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

27 มกราคม 2566

โครงการ สานสัมพันธ์ "ท่ากว้างคัพ" ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

ผลการแข่งขันฟุตบอล

คู่ที่ 1  The Best FC หมู่ที่ 1 เสมอกับ ทีม Ni khwae หมู่ 5  2 : 2 ประตู

คู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ชนะ ทีม หมู่ 7 แควตุ้น  1 : 0 ประตู

22 มกราคม 2566

โครงการตลาดนัดความรู้และความสามารถของเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 07.00 - 12.00 น.
เทศบาลตำบลท่ากว้าง,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกกลุ่มองค์กรในตำบล ตลอดจนประชาชนชาวตำบลท่ากว้าง ได้ร่วมกันจัดงาน โครงการตลาดนัดความรู้และความสามารถของเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2566 (วันเด็กแห่งชาติ) ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีชุดของขวัญมอบให้เด็กที่มาร่วมงานจำนวน 600 ชิ้น การแสดงบนเวทีจากเด็ก ๆ และเยาวชน การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้แต่ละจุดจากกลุ่มองค์กร ต่าง ๆ เครื่องเล่นสไลเดอร์ การนำเที่ยวตำบลท่ากว้างโดยรถรางเอนกประสงค์ของตำบลท่ากว้าง การโชว์และเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ทดลองนั่ง รถแม็คโคร รถไถ และรถดับเพลิงที่ทางเทศบาลตำบลท่ากว้างใช้ในการบริการพี่น้องประชาชนภายในตำบลท่ากว้าง การมอบทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท แด่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสันดอนมูล (บ้านแคว) ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนหนึ่งเดียวของตำบล ตลอดจนเด็กๆและเยาวชนผู้โชคดีที่มาร่วมงาน สร้างความสุข สนุกสนานและสนับสนุน ขับเคลื่อนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เป็นอย่างมาก
ทางเทศบาลตำบลท่ากว้างขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่านที่ร่วมส่งมอบความสุขนี้ให้กับเด็กและเยาวชน 
16 มกราคม 2566

การประชุมกลุ่มองค์กรตำบลท่ากว้าง ประจำเดือนมกราคม 2566,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลท่ากว้างได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กร ตำบลท่ากว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (การประชุมกลุ่มองค์กรตำบลท่ากว้าง) เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ากว้าง โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลท่ากว้าง ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้”

ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) นายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง ได้แจ้งการประกาศดังกล่าวในที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบและปลุกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

2. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 มกราคม 2566 ณ วัดสันดอนมูล 

3. การจับสลากแบ่งสายกีฬาตำบล ประจำปี 2566 ประเภทกีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไป และ ฟุตบอลเยาวชน ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. 2566 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่ากว้าง

4. การเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้าง

5. การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมใจนึก วัดสันดอนมูล ประจำปี 2566 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดสันดอนมูล

16 มกราคม 2566

โครงการวันพ่อแห่งชาติ,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
06 ธันวาคม 2565

การปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้างเมื่อเดือนกันยายน 2565 เทศบาลตำบลท่ากว้างร่วมกับผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรตำบลท่ากว้าง และประชาชนจิตอาสาตำบลท่ากว้าง ร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ รายนางขีด บุดดาซุย ชาวบ้าน ม.6 บ้านท่ากว้าง ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เนื่องจากที่อยู่อาศัยเดิมชำรุด ทรุดโทรม

12 ตุลาคม 2565

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (34 รายการ)