*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  *** 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
192
เดือนนี้
477
เดือนที่แล้ว
2,747
ปีนี้
20,197
ปีที่แล้ว
15,565
ทั้งหมด
46,147
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191

1
โครงการตรวจหาปริมาณสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในกระแสเลือด,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

ชื่อโครงการ: โครงการตรวจหาปริมาณสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในกระแสเลือด

ปีงบประมาณ: 2565

ประเภทโครงการ: ประเภทที่ 2 สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน: หมู่บ้านแควตุ่น ม.7

 1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
 2. เพื่อค้นหาประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการประกอบอาชีพเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

2.เพื่อแก้ไขปัญหาผู้บริโภคมีปริมาณสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในกระแสเลือด

 

23 กันยายน 2565

 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและบุคคลทั่วไปด้วยแพทย์แผนไทย,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและบุคคลทั่วไปด้วยแพทย์แผนไทย

ปีงบประมาณ: 2565

ประเภทโครงการ: ประเภทที่ 3 สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน: ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่ากว้าง

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

 1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและบุคคลทั่วไปในพื้นที่ตำบลท่ากว้าง ได้รับฟื้นฟูสุขภาพร่างกายด้วยการนวดไทย ทดแทนการทานยา
 2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและบุคลลทั่วไป มีความรู้เรื่องการบริหารอวัยวะในร่างกาย เพื่อเป็นการคลายกล้ามเนื้อ ทำให้สามารถป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงานได้
23 กันยายน 2565

โครงการสูงวัยในแคว วิถีใหม่ห่างไกลโรค,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

ชื่อโครงการ: โครงการสูงวัยในแคว วิถีใหม่ห่างไกลโรค

ปีงบประมาณ: 2565

ประเภทโครงการ: ประเภทที่ 2 สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน: กลุ่มผู้สูงอายุบ้านในแคว หมู่ที่ 5วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุบ้านในแคว มีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรค การป้องกันโรคและการรักษาโรคของโรคติดต่อชนิดต่าง ๆ

2.เพื่อให้ผู้สูงอายุบ้านในแคว มีตวามตระหนักถึงผลเสียและอันตรายของดรคติดต่อแต่ละชนิด

3.เพื่อให้ผู้สูงอายุบ้านในแคว สามารถปฏิบัติตนตามแบบวิถีใหม่และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

 

23 กันยายน 2565

โครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 0-6 ปี ปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

ชื่อโครงการ: โครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 0-6 ปี ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ: 2565

ประเภทโครงการ: ประเภทที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง

กลุ่มเป้าหมาย:

     2.กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 60 คน

 • 2.2.การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
 • 2.4.การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 • 2.5.การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์/โภชนาการ

     4.กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 15 คน

 • 4.4.การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
22 กันยายน 2565

 โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านม,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

ชื่อโครงการ: โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านม

ปีงบประมาณ: 2565

ประเภทโครงการ: ประเภทที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่ อสม. แกนนำสตรี
 2. เพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเสี่ยง
 3. เพื่อส่งต่อสตรีที่ตรวจพบผลเซลล์ปากมดลูกผิดปกติเข้ารับการรักษา

 

 ตัวชี้วัด

1.ร้อยละ 20 ของสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธ๊ HPV

 1. 2. ร้อยละของสตรีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเปรียบเทียบกับจำนวนสตรีอายุ 30-60 ปี ที่ยังไม่เคยตรวจมะเร็งปากมดลูกใน 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมด (ข้อมูลจากทะเบียนสตรีอายุ 30-60 ปี ที่เข้าร่วมโครงการ และทะเบียนสตรีที่ไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน 5 ปีที่ผ่านมา

3.ร้อยละ100ของสตรีที่ตรวจพบผลเซลล์ปากมดลูกผิดปกติได้รับการส่งต่อ

3.กลุ่มเป้าหมาย

-  อสม.แกนนำ จำนวน  63 คน

-  แกนนำ หญิงวัยเจริญพันธุ์ จำนวน 60 คน

22 กันยายน 2565

โครงการแม่บ้านเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

ชื่อโครงการ: โครงการแม่บ้านเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย

ปีงบประมาณ: 2565

ประเภทโครงการ: ประเภทที่ 2 สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน: ชมรมแม่บ้านอาหารปลอดภัย

วัตถุประสงค์

 1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1.เพื่อสร้างการรอบรู้ด้านผักสวนครัวแก่แม่บ้าน

2.เพื่อรวมพลังกลุ่มผู้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในตำบลท่ากว้าง

3.เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัวทุกหลังคาเรือนและทราบถึงพิษภัยของการบริโภคสารปนเปื้อนในอาหารตลอดจนถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

4.เพื่อสร้างการรอบรู้ในการทำเมนูชูสุขภาพจากผักสวนครัว

5.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการออกสื่อสาธารณะ

6.เพื่อสรุปบทเรียนและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเกิดนวัตกรรมใหม่ๆในชุมชน

 1. วิธีดำเนินการ
 2. 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
 3. 2. รณรงค์ในการปลูกผักสวนครัวและที่ว่างสร้างอาหารในชุมชน
 4. อบรมแกนนำแม่บ้านในการปลูกผักกินเอง จำนวน 50 คน
22 กันยายน 2565

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

ชื่อโครงการ: โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

ปีงบประมาณ: 2565

ประเภทโครงการ: ประเภทที่ 2 สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน: ชมรมผู้พิการตำบลท่ากว้าง

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพที่ถูกต้องโดยผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกของครอบครัว/ชุมชน

2 เพื่อให้ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง สามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้

   กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเทศบาล/ตำบลท่ากว้างจำนวน.....50....คน

 

   ตัวชี้วัด

ร้อยละ ..70.... ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเทศบาล/ตำบลท่ากว้างได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพ

ร้อยละ...50..... ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้

22 กันยายน 2565

 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

 

ชื่อโครงการ: โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

ปีงบประมาณ: 2565

ประเภทโครงการ: ประเภทที่ 2 สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน: ชมรมอสม.ตำบลท่ากว้าง

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1. เพื่อส่งเสริมความรู้และพิษภัยของโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ

2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กร แกนนำชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนในชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนพึ่งตนเองได้

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายในชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4. เพื่อลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนคนและป้องกันการเกิดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเพื่อให้ตำบลเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลาย

22 กันยายน 2565

โครงการการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

ชื่อโครงการ: โครงการการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19

ปีงบประมาณ: 2565

ประเภทโครงการ: ประเภทที่ 2 สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน: คณะกรรมการหมู่บ้านแคว หมู่ 3

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

 1. เพื่อให้นักเรียนและบุตลากรในโรงเรียน มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม
 2. เพื่อจัดกระบวนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการสนับสนุน การดำเนินงาน
 3. เพื่อเฝ้าระวังโรค ป้องกันโรค การคัดกรองอุณหภูมิ การเว้นระยะห่างทางสังคม
22 กันยายน 2565

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพชุมชน(Self Care)ปี 2565,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

ชื่อโครงการ: โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพชุมชน(Self Care)ปี 2565

ปีงบประมาณ: 2565

ประเภทโครงการ: ประเภทที่ 2 สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน: โรงเรียนวัดสันดอนมูล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพตนเองแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสันดอนมูล ชั้น ป.4 - 6 เรื่อง การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพช่องปาก การรักษาความสะอาดของร่างกาย
 • เพื่อส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การใช้ชุดตรวจโควิด Rapid Test (ATK) ด้วยตนเอง และการการปฏิบัติตนในกรณีที่ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 • เพื่อสร้างแกนนำให้ความรู้แก่ นักเรียน บุคคลในครอบครัว สถานประกอบการและประชาชนในชุมชนได้
22 กันยายน 2565

โครงการป้องกันโรคเบาหวานและดันโลหิตสูง,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

 

ชื่อโครงการ: โครงการป้องกันโรคเบาหวานและดันโลหิตสูง

ปีงบประมาณ: 2565

ประเภทโครงการ: ประเภทที่ 2 สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน: ชมรมอสม.ตำบลท่ากว้าง

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๑.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีการรับรู้สุขภาพตนเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง    

๒.เพื่อส่งเสริมกลุ่มเสี่ยงและคนในชุมชนเกิดความตระหนักให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารการออกกำลังกายที่ถูกต้องและการสร้างสุขภาพจิตที่ดีช่วยลดปัจจัยการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

 1. เพื่อเกิดรูปแบบการปฏิบัติตนตามวิถีชุมชนในการสร้างสุขภาพที่ดี

 

22 กันยายน 2565

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

ชื่อโครงการ: โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปีงบประมาณ: 2565

ประเภทโครงการ: ประเภทที่ 2 สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน: ชมรมอสม.ตำบลท่ากว้าง

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้มีทรัพยากรงบประมาณเพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2 เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถให้การดูแลแนะนำประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ

3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคด้วยตนเอง

4 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)            ..........................................                   

เป้าหมาย

1 จัดอบรมให้ความรู้เครือข่ายสุขภาพ อสม. ในเขตเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 จำนวน 63 คน ระยะเวลาการอบรม 1 วัน และอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมระบบHome Isolation แก่เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนจำนวน 50 คน

2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

21 กันยายน 2565

รายชื่อผ้สูงอายุและผู้มีที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
20 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลท่ากว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

               ด้วย เทศบาลตำบลท่ากว้างโดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่ากว้าง จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลท่ากว้าง นั้น

               เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข/หน่วยงานอื่น/กลุ่มหรือองค์กรประชาขน ร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข ตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และด้านการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก เสนอต่อประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล       ท่ากว้าง ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาจัดทำแผนงานและสนับสนุนงบประมาณ ต่อไป

               ทั้งนี้ ขอให้ศึกษาแนวทางการเขียนโครงการตามประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 และนำเสนอโครงการตามแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่นำส่งมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ากว้าง หมายเลขโทรศัพท์ 053-019699 หรือดูรายละเอียดที่ www.Takwang.go.th

30 พฤศจิกายน 2564

โครงการหมอเมืองเพื่อสุขภาพ,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การรักษาด้วยวิธีการแพทย์แบบพื้นเมืองมีความต่เนื่องและยั่งยืน
2. เพื่อสร้างการยอมรับ เชื่อมั่น และสร้างกระแสความนิยมเกี่ยวกับภูมิปัญญาเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
3.เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ภูมิปัญญาต่อไป

30 กันยายน 2564

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (28 รายการ)