*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  *** 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
384
เดือนที่แล้ว
2,104
ปีนี้
10,584
ปีที่แล้ว
15,565
ทั้งหมด
36,534
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172

1
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลท่ากว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

               ด้วย เทศบาลตำบลท่ากว้างโดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่ากว้าง จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลท่ากว้าง นั้น

               เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข/หน่วยงานอื่น/กลุ่มหรือองค์กรประชาขน ร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข ตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และด้านการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก เสนอต่อประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล       ท่ากว้าง ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาจัดทำแผนงานและสนับสนุนงบประมาณ ต่อไป

               ทั้งนี้ ขอให้ศึกษาแนวทางการเขียนโครงการตามประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 และนำเสนอโครงการตามแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่นำส่งมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ากว้าง หมายเลขโทรศัพท์ 053-019699 หรือดูรายละเอียดที่ www.Takwang.go.th

30 พฤศจิกายน 2564

โครงการหมอเมืองเพื่อสุขภาพ,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การรักษาด้วยวิธีการแพทย์แบบพื้นเมืองมีความต่เนื่องและยั่งยืน
2. เพื่อสร้างการยอมรับ เชื่อมั่น และสร้างกระแสความนิยมเกี่ยวกับภูมิปัญญาเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
3.เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ภูมิปัญญาต่อไป

30 กันยายน 2564

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID19),เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้ความรู้คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลท่ากวาง
2. เพื่อให้มีทรัพยากร งบประมาณ พอเพียงต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง และการค้นหาผู้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโ8โรนา2019(COVID-19)

30 กันยายน 2564

โครงการวารีบำบัดในผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อให้ผู้สูงอายุและแกนนำมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกายในน้ำ

1.2. เพื่อให้ผู้สูงอายุและแกนนำสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้

1.3. เพื่อให้ลดอัตราการเกิดข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง

13 กรกฎาคม 2564

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

๑. เพื่อส่งเสริมความรู้และพิษภัยของโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ

๒. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กร แกนนำชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนในชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนพึ่งตนเองได้

๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๔. เพื่อลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนคนและป้องกันการเกิดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย เพื่อให้ตำบลเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลาย

09 กรกฎาคม 2564

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพที่ถูกต้องโดยผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกของครอบครัว/ชุมชน 
 2. เพื่อให้ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง สามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้
06 กรกฎาคม 2564

โครงการแม่บ้านอาหารปลอดภัย,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

๑เพื่อสร้างการรอบรู้ด้านผักสวนครัวแก่แม่บ้าน

๒.เพื่อรวมพลังกลุ่มผู้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในตำบลท่ากว้าง

๓. เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัวทุกหลังคาเรือนและทราบถึงพิษภัยของการบริโภคสารปนเปื้อนใน อาหารตลอดจนถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

๔. เพื่อสร้างการรอบรู้ในการทำเมนูสุขภาพจากผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการออกสื่อสาธารณะ 5.เพื่อสรุปบทเรียนและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในชุมชน

05 กรกฎาคม 2564

โครงการส่งเสริมภาวะไตวายในผู้ป่วยเรื้อรัง,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไตวายแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มโรคเรื้อรังรับรู้ภาวะการทำงานของโตของตนเอง 
 3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ป่วยในการดูแลตนเองไม่ให้เข้าสู่โตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
 4. เพื่อพัฒนา กลไกการจัดการระบบบริการในคลินิกโรคเรื้อรัง
28 มิถุนายน 2564

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

 1. เพื่อสร้างแกนนำในการออกกำลังกายพื้นถิ่นอย่างเป็นรูปแบบทุกหมู่บ้าน
 2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
 3. เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมออกกำลังกาย มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
25 มิถุนายน 2564

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้ดูแลสุขภาพชุมชน,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพตนเองแก่นักเรียนในโรงเรียนวัดสันดอนมูล ชัน ป4-6 
2.เพื่อสร้างแกนนำให้ความรู้แก่เจ้าของสถานประกอบการ นักเรียน และประชาชนในชุมชนได้

10 มิถุนายน 2564

โครงการส่งเสริมการตรวจมะเร็งปากมดลูก,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่ อสม. แกนนำสตรี
 2. เพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเสี่ยง
 3. เพื่อส่งต่อสตรีที่ตรวจพบผลเชลล์ปากมดลูกผิดปกติเข้ารับการรักษา
08 เมษายน 2564

โครงการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิดสูง,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิดสูง มีความรอบรู้และทักษะในการปฎิบัติพฤติกรรมุขภาพในการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
 2. เพื่อส่งเสริมกลุ่มเสี่ยงและคนในชุมชนเกิดความตระหนักให้มีพฤติกรรมการบริโ๓คอาหารการออกกำลังกายที่ถูกต้องและการสร้างสุขภาพจิตที่ดีช่วยลดปัจจัยการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
 3. เพื่อเกิดรูปแบบการปฎิบัติตนตามวิถีชุมชนในการสร้างสุขภาพที่ดี
01 มีนาคม 2564

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19),เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้มีทรัพยากรงบประมาณเพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19)

1.2 เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) และสามารถให้การดูแลแนะนำประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

1.3 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

02 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อผ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
30 ตุลาคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (14 รายการ)