ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
320
เดือนที่แล้ว
0
ปีนี้
320
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
320
ไอพี ของคุณ
3.239.109.55

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ ( Vision ) เทศบาลตำบลท่ากว้าง
“ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม มุ่งนำแก้ปัญหาเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ”

พันธกิจการพัฒนา ( Mission )
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. การส่งเสริมการประกอบอาชีพและการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน 
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ น่าอาศัยอย่างยั่งยืน 
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ การสาธารณสุข และจัด สวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
6. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชุมชน 
7. การพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารภายใต้ หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน