รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG

คณะผู้บริหาร

นายชัชวาล โพธิยอด

นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง

                                          

                                 นายอุดม แก้วกว้าง                                                     นางสุนีย์ ขวัญทอง

                 รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง                              รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง

                                                                       

                                  นายวิชาญ  ยารังฟั้น                                             นางสาวนภารัตน์  ปันทะนา

              เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง                   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง

 

13 พฤษภาคม 2562