รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » หน่วยงานแต่ละฝ่าย » สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

นางจุไรรัตน์  ใหม่จันทร์แดง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

                      

น.ส.เบญจวรรณ  พรหมปัญญา    นางสุรีย์พร  วิโสภา            นายวัชระ  พรหมจักร์             นายชาคริต  กองทุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      นักทรัพยากรบุคคล          เจ้าพนักงานธุรการ        เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

                ปฏิบัติการ                         ชำนาญการ                      ชำนาญงาน                       สาธารณภัยปฏิบัติงาน

 

                       

      นายนวพล  แก้วกัลยา             นางกัลยา  อุ่นใจ          นายวัฒนา วัฒนกิตติรัตน์    นางสาวอัมพวรรณ  โพธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน        พนักงานขับรถยนต์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 

                                                                  

      นายวินัย  รักชล                                 นายสนั่น  ทองหนุน                                             นายมนตรี  ภิเภก

 

                                                                

นายชนพัฒน์  เตชะโสด                                  นายณริน  จิณาวรรณา                            นายศรายุทธ  ยารังฟั้น

 

                                                                                     

 นายปราการ  ธนัญชัย                            นางอรชร อินทจักร                               นางสาวจิราภรณ์  เงาตุ่น