รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG

กองคลัง

นางสาวชวนพิศ  เพลัย

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

                                                                         

                   นางพิมพ์พรรณ์  โสภาวรรณ์                                                                 นางสาวธริศรา   บัวแดง

                นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                                                   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

                                                      

       นางสาวปัทมา  น้อยวรรณา                           นางวรรณิษา   ปันทะศรีวิชัย                           นางสาวศิริพร  เอี่ยมศิลา

 

22 พฤษภาคม 2562