รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG

กองคลัง

นางสาวเยาวลักษณ์  บุญชุม

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

                     

                   นางพิมพ์พรรณ์  โสภาวรรณ์

                นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                                 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

                                                      

       นางสาวปัทมา  น้อยวรรณา               นางวรรณิษา   ปันทะศรีวิชัย                       นางสาวศิริพร  เอี่ยมศิลา

 

22 พฤษภาคม 2562