รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG

กองช่าง

นายนิคม  คำบุรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

 นายสุวัฒน์  ปาระมี

นายช่างโยธา

นายอนุชา  ทองสุข

ผช.จนท.ธุรการ

นายพีรพัฒน์  เชียงพันธ์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายเมธี  ปิ่นตะวะนา


นายหวิง  ผัดทะ


นายนรินทร์  พรหมจักร์

นายยุทธ  คำป๊ก


นายประพันธ์  อุ่นเมือง

นายอำนวย  บุญมา

 

 

11 พฤษภาคม 2562