รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG

กองช่าง

นายนิคม  คำบุรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายช่างโยธา

นายอนุชา  ทองสุข

                 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายพีรพัฒน์  เชียงพันธ์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายเมธี  ปิ่นตะวะนา


นายหวิง  ผัดทะ


นายนรินทร์  พรหมจักร์

นายยุทธ  คำป๊ก


นายประพันธ์  อุ่นเมือง

นายอำนวย  บุญมา

 

 

11 พฤษภาคม 2562