รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » หน่วยงานแต่ละฝ่าย » สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง

นายสรายุธ  พงษ์ปัน

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง

นายสมบัติ  นพคุณ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง

 

                     

       นายถวิล  มูลแขม                  นายทอง  ไชยยา                    นายเอนก  ปินคำ                 นายเสาร์แก้ว  แสนไชย

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1    สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1      สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2       สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

 

                       

  นายสะอาด  ปานเพ็ชร์            นางฟองจันทร์  บุญธิ               นายสุรทน  จอกคง                 นายวรพันธ์  หน่อใจ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1     สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1     สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2      สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2