รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG

กองการศึกษา

 

นายนพดล  สร้อยนาค

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวฐิตาภรณ์  รอดเรือน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวนนท์ธิยา  จงจิต

 

 

นางเขมิกา  สาลานันท์

ผู้ดูแลเด็ก

 

นายอนุพงศ์  จินะ

 

 

นางสาวภิญญาพัชญ์  จินะคำ

 

 

 

 

นางสาวสุภาวดี  ดาราสว่าง

นางสาวนลินรัตน์  วรรณอนันท์

นางมาลี  ชัยพฤกษ์ 

นายสิทธิบัญชร  อินทะโน