รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG

หัวหน้าส่วน

                                                                             

                                                                          นายปรีชา   หนูทองแก้ว

                                                                              ปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง

  

                                                                                  

                                                                                 นายสุพจน์  หมวกคำ

                                                                           รองปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง

 

                                                         

นางจุไรรัตน์  ใหม่จันทร์แดง              น.ส.ชวนพิศ  เพลัย             นายนพดล  สร้อยนาค                 นายนิคม    คำบุรี

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล              ผู้อำนวยการกองคลัง           ผู้อำนวยการกองการศึกษา         ผู้อำนวยการกองช่าง