รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG

หัวหน้าส่วน

                                                     

                                               นายปรีชา   หนูทองแก้ว

                                         ปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง

  

                                                          

                                                         นายสุพจน์  หมวกคำ

                                                 รองปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง

 

                                                

นางจุไรรัตน์  ใหม่จันทร์แดง   น.ส.ชวนพิศ  เพลัย         นายนพดล  สร้อยนาค             นายนิคม    คำบุรี

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   ผู้อำนวยการกองคลัง       ผู้อำนวยการกองการศึกษา     ผู้อำนวยการกองช่าง