คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ากว้าง
 
นายชัชวาล โพธิยอด
( นายกเทศมนตรี )
 
นายอุดม แก้วกว้าง
( รองนายกเทศมนตรี )
 
นางสุนีย์ ขวัญทอง
( รองนายกเทศมนตรี )
 
นายวิชาญ ยารั้งฝั้น
( เลขานุการนายกเทศมนตรี )
 
นางสาวนภารัตน์ ปันทะนา
( ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี )
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.