สภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง
 
นายสรายุธ พงษ์ปัน
( ประธานสภา )
 
นายสมบัติ นพคุณ
( รองประธานสภาเทศบาล )
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
นายสะอาด ปานเพ็ชร์
( สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 )
 
นายทอง ไชยยา
( สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 )
 
นายสรายุธ พงษ์ปัน
( สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 )
 
นายถวิล มูลแขม
( สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 )
 
นางฟองจันทร์ บุญธิ
( สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 )
 
นายสมบัติ นพคุณ
( สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 )
 
นายเสาร์แก้ว แสนไชย
( สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 )
 
นายสุรทน จอกคง
( สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 )
 
นายเอนก ปินคำ
( สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 )
 
นายวรพันธ์ หน่อใจ
( สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 )
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.