กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 
นางจิตกัญญา วัฒนวงศ์วิจิตร
( กำนันตำบลท่ากว้าง )
 
นายวัชระ ศรีวิชัย
( ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 )
 
นายชูชาติ อินตารักษา
( ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 )
 
นายวิชาญ ภักดี
( ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 )
 
นายจักร์พันธ์ สุขพันธ์
( ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 )
 
นายชูชาติ คงตัน
( ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 )
 
นายนิราศ ยาอินตา
( ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 )
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.