รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง » ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณรอบสระน้ำหลังที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง หมู่ที่ ๕ บ้านในแคว ตำบลท่ากว้างอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณรอบสระน้ำหลังที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง หมู่ที่ ๕ บ้านในแคว ตำบลท่ากว้างอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณรอบสระน้ำหลังที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง หมู่ที่ ๕ บ้านในแคว ตำบลท่ากว้างอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

 

**************************************************************************************************

 - เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบท้าย - เอกสารแนบ 2

 - เอกสารแนบ 3

 - เอกสารแนบ 4

 - เอกสารแนบ 5

 - เอกสารแนบ 6

 - เอกสารแนบ 7