รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง » ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ บริเวณปากซอยข้างศาลาอเนกประสงค์ หมูที่ ๑ บ้านหัวหลิม ถึงบริเวณปากซอยทางเชื่อมถนนสายหลัก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองโป่ง ตำบลท่ากว้างอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ บริเวณปากซอยข้างศาลาอเนกประสงค์ หมูที่ ๑ บ้านหัวหลิม ถึงบริเวณปากซอยทางเชื่อมถนนสายหลัก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองโป่ง ตำบลท่ากว้างอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ บริเวณปากซอยข้างศาลาอเนกประสงค์ หมูที่ ๑ บ้านหัวหลิม ถึงบริเวณปากซอยทางเชื่อมถนนสายหลัก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองโป่ง ตำบลท่ากว้างอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนถึงก่อนวันเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

 

*******************************************************************************

 - เอกสารแนบ 1

 - เอกสารแนบ 2

 - เอกสารแนบ 3

 - เอกสารแนบ 4

 - เอกสารแนบ 5

 - เอกสารแนบ 6