รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง » ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ ตำบลท่ากว้าง สายทางจากบริเวณบ้านนางเขียว ชัยพิทยา ถึงบริเวณบ้านนางนงคราญ พิมสาร หมู่ที่ ๔ บ้านร้องเดื่อ ตำบลท่ากว้างอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ ตำบลท่ากว้าง สายทางจากบริเวณบ้านนางเขียว ชัยพิทยา ถึงบริเวณบ้านนางนงคราญ พิมสาร หมู่ที่ ๔ บ้านร้องเดื่อ ตำบลท่ากว้างอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ ตำบลท่ากว้าง สายทางจากบริเวณบ้านนางเขียว ชัยพิทยา ถึงบริเวณบ้านนางนงคราญ พิมสาร หมู่ที่ ๔ บ้านร้องเดื่อ ตำบลท่ากว้างอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

 

**************************************************************************

 - เอกสารแนบ 1

 - เอกสารแนบ 2

 - เอกสารแนบ 3

 - เอกสารแนบ 4

 - เอกสารแนบ 5

 - เอกสารแนบ 6