ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลท่ากว้าง
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเตรียมพร้อมในเอกสารและหลักฐานในเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 นั้น เพื่อส่งเสริมบทบาทและให้ความสำคัญกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้นและเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบบ( Evidence - Based รอบที่ 1 ) เทศบาลตำบลท่ากว้าง จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตให้บุคลากรในสังกัดได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติและขอประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจำนงของเทศบาลตำบลท่ากว้าง
รูปภาพประกอบทั้งหมด
 
ไฟล์เอกสารทั้งหมด
ddddddd
wwwwwwwww
วันที่ประกาศข่าว | 2017-02-28 15:09:55   
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.