ปลัดเทศบาล
สุรินทร์ พรหมพนัส
( ปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง )
ปลัดเทศบาล
สุรินทร์ พรหมพนัส
( ปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง )
ปลัดเทศบาล
สุพจน์ หมวกคำ
( รองปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง )
กองคลัง สำนักปลัด กองช่าง กองการศึกษา
 
เยาวลักษณ์ บุญชุม
( ผู้อำนวยการกองคลัง )
 
พิมพ์พรรณ์ โสภาวรรณ์
( นักวิชาการเงินและบัญชี )
 
กนกศักดิ์ วัตจันทร์
( เจ้าพนักงานพัสดุ )
 
กัลยา อุ่นใจ
( ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ )
 
ปัทมา น้อยวรรณา
( ผช.จนท.การเงินและบัญชี )
 
วรรณิษา หลวยสุข
( คนงานทั่วไป )
 
ศิริพร เอี่ยมศิลา
( คนงานทั่วไป )
 
ธณวรรธณ์ พรหมมา
( หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล )
 
รจนา กันทะวงค์
( นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ )
 
วัชระ พรหมจักร์
( เจ้าพนักงานธุรการ )
 
สุรีย์พร วิโสภา
( นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ )
 
วัฒนา วัฒนกิตติรัตน์
( คนขับรถ )
 
อัมพวรรณ โพธา
( ผช.จนท.บันทึกข้อมูล )
 
นวพล แก้วกัลยา
( ผช.จพง.พัฒนาชุมชน )
 
ณัฐวุฒิ ผัดมาลา
( คนงานทั่วไป )
 
วินัย รักชล
( คนงานทั่วไป )
 
วรชัย สาลลิขิต
( คนงานทั่วไป )
 
อัฐพล ชานะกูล
( คนงานทั่วไป )
 
จันทรา ฟองคำ
( แม่บ้าน(จ้างเหมา) )
 
นิคม คำบุรี
( ผู้อำนวยการกองช่าง )
 
สุวัฒน์ ปาละมี
( นายช่างโยธา )
 
อนุชา ทองสุข
( ผช.จพง.พัสดุ )
 
ปราการ ธนัญชัย
( คนงานทั่วไป )
 
พีรพัฒน์ เชียงพันธ์
( ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า )
 
นพดล สร้อยนาค
( ผู้อำนวยการกองการศึกษา )
 
ฐิตาภรณ์ รอดเรือน
( นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ )
 
ศาสตรา อารีย์
( ผช.จนง.ธุรการ )
 
เจษฎาภรณ์ ทองขาว
( คนงานทั่วไป )
 
เขมิกา สาลานันท์
( ผู้ดูแลเด็ก )
 
ภิญญาพัชญ์ จินะคำ
( ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) )
 
กัลยาณี บุญจู
( เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง )
 
นลินรัตน์ วรรณอนันต์
( ผู้ดูแลเด็ก(จ้างเหมา) )
 
สุภาวดี ดาราสว่าง
( ผู้ดูแลเด็ก(จ้างเหมา) )
 
มาลี ชัยพฤกษ์
( แม่บ้าน(จ้างเหมา) )
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.